ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูล Data Collection

ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลหรือ Data Collection ไม่เพียงเพื่อหน่วยงานภาคเอกชนเท่านั้น แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐก็เห็นคุณค่าของข้อมูลเหล่านี้และเริ่มเก็บรวบรวมเพื่อใช้วิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทำงานในอนาคต

Data Collection เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล หรือจัดเก็บเพื่อการตัดสินใจในองค์กร มีหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ การวิจัยเชิงทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลมี 2 ประเภทหลัก: ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่เป็นข้อมูลตัวเลขและแสดงปริมาณ เช่น ข้อมูลปริมาณแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ไม่สามารถวัดค่าด้วยตัวเลขได้แต่แสดงถึงคุณลักษณะและลักษณะต่าง ๆ อย่างคำพูด การบรรยาย และสัญลักษณ์ต่าง ๆ

วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธีสามารถใช้ได้ รวมถึงการใช้แบบสอบถามที่มีคำถามทั้งแบบปิดและแบบเปิด การสัมภาษณ์ เสวนากลุ่ม การสังเกตการณ์ การวิจัยเชิงทดลอง และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ

การรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และมีความสำคัญในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทให้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในอนาคตขององค์กรหรือบริษัทชาติชายได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่ถูกต้องและเพียงพอในการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด